Somogyi obsitos

Somogy megyei helyőrségek, katonai alakulatok

 1918-19

A feloszlott hadsereg helyébe alakult meg a hadügyminisztérium 28 053 számú rendeletével a megyei Nemzetőrség, melynek parancsnoksága Kaposváron – a Baross Laktanyában - székelt. Parancsnoka Reichard Béla őrnagy, februártól pedig Mikovich László alezredes volt.

 

A nemzetőrséggel párhuzamosan alakult meg a polgárőrség, melynek feladata a rend és közbiztonság fenntartása volt, parancsnoka pedig Gruber János százados lett. Őt rövid időn belül Vidor Ferenc járásbíró, majd Somogyi Andor főhadnagy követte, akit 1919 januárjában  dr. Simon Imre főhadnagy vált, hogy helyébe februárba újra Vida járásbíró álljon. A polgárőrök elhelyezése a Kontrássy utcai Szántó-laktanyában történt.

 

1918 december 11- én történ meg a hadügyminisztérium által egy hónapig visszatartott katonák leszerelése, és a következő napokban az  1896-1900. évi katonaviselt évfolyamok behívása. A mintegy félezernyi leszerelő és ugyanakkor a saját fegyverével bevonuló több száz katona az éjszaka folyamán gyakorlatilag kifosztotta Kaposvár belvárosát.

 

1919 januárjától kezdik el szervezni a kaposvári 19. honvéd gyalogezredet, a katonai toborzás azonban nehezen működik, az addig szolgálatot vállalók többsége pedig március 15-én leszerel. A Hadügyminisztérium tekintettel Somogy, illetve a Dél-Dunántúl jelentős részének szerb megszállására, úgy határozott február végén, hogy Kaposvár székhellyel létrehozza a 44-es gyalogezredet. A három zászlóaljból – 2023 katonából és 90 tisztből álló ezredet, toborzás útján vélték szervezni a 24-42 év közötti frontszolgálatot teljesítettekből. A Tanácsköztársaság kikáltása előtti napokban válik ismertté, hogy Kaposvár az újabb szervezésben nem ezred, hanem a 44. számú dandárcsoport székhelye lesz, amelynek legénységét Somogy és Baranya megyéből kívánták toborozni. A későbbekben ez a dandár az 1. hadosztályparancsnokság irányítása alatt a Vörös Hadsereg katonai szervezeteként tevékenykedett augusztus 06-ai feloszlatásáig.

1919 augusztus 05-én a Somogy-Baranya feletti katonai parancsnokságot a volt 44. dandár átvette Török Béla alezredes parancsnoksága alatt, majd augusztus 13-án Pécsről érkezett meg a Nemzeti Hadsereg rangidőse Kovács Antal alezredes, aki átvette a megye katonai parancsnoki tisztét.

Ezen a napon helyezte át Horthy Siófokra állomáshelyét, egyúttal a főparancsnokságot is. Augusztus 19.-én Siófokon és Kaposváron (Szombathely mellett) katonai parancsnokságokat állítottak fel, ahol tiszti (katonai) igazoló bizottságokat hoztak létre.

 

1920-1938

 

A Tanácsköztársaság hónapjait követően  1920 elején kezdődött meg a magyar fegyveres erők szervezése Somogy vármegyében. A Nemzeti Hadsereg keretében Kaposvárott is alakult egy ún. katonai körlet, mely egy gyaloghadosztályt foglalt magába. E csökkentett értékű gyaloghadosztály egy-egy gyalog- illetve tüzérezredből, valamint lovas, vadász, távíró-, s vonatalakulatokból állt.

 

Gyalogezrede, mely a volt 19. honvéd gyalogezred zászlaját örökölte, csak a következő évben, 1921-ben kapott számot, a 7.-et. Zászlóaljai Kaposvárott, Csurgón és Nagykanizsán rendezkedtek be. A szerb csapatok kivonását követően a Kaposváron ideiglenesen felállított parancsnokságot Pécsre költöztették.

 

Az 1921-es hadseregszervezési rendelettel megszűntek a katonai körletek, helyettük gyalogdandárok alakultak. Somogy megyében ezúttal csak Kaposvárott szerveződtek alakulatok. A pécsi 4. vegyesdandárba sorolt 7. gyalogezred parancsnoksága, közvetlen alosztályai, illetve két zászlóalja települt ide. A honvédség egészében végrehajtott fejlesztés eredményeként, a kaposvári gyalogezred átszámozása folytán ( 6. gyalogezred) 1932-től az összes megyei alakulat a szombathelyi 3. vegyesdandár alárendeltségébe került. Kaposváron települt a 6. gyalogezred parancsnoksága, közvetlenjei, valamint a II és III. zászlóalj. Nagyatádon és részben Gyékényesen állomásozott a szombathelyi vegyesdandár rejtett harmadik gyalogezredének II. zászlóalja, 3/II. határőrosztály néven.

 

Az 1938/39. évre kiadott hadseregszervezési intézkedések alapján a megyében állomásozó csapatok helyben kaptak parancsnokságot, így a korábbi 3/2. gyalogsági parancsnok fedőnevű szervből alakult a 10. gyalogdandár-parancsnokság. E Kaposvárott működésbe lépő parancsnokság alá tartozott a helyi 6. gyalogezred ( illetve mozgósításkor annak 36. ikergyalogezrede), a korábbi 3. vegyesdandár 3/II. tüzér oph. (osztály) ütegeiből felállított 10. tüzérosztály ( mozgósításkor 7 üteggel rendelkező tüzérezred), s a gyalogdandár közvetlen vonatalakulatok ( ellátó, egészségügyi, szállító). Az így megalakult dandár kötelékében mozgósításkor egy-egy híradó, és huszárszázadot, illetve egy légvédelmi gépágyús üteget is felállítottak. A 10. gyalogdandár, a pécsi 11.-kel, a szekszárdi 12.-kel és a hadtestközbvetlen alakulatokkal alkotta a IV. hadtestet. Ez a szervezeti felépítés közel változatlanul egészen 1943 nyaráig fennmaradt.

 

1938-ban szintén átszervezésre kerültek a határ őrizetével megbízott alakulatok. A IV. hadtest parancsnoksága alá tartozó három határvadász zászlóaljból kettő tartózkodott a megyében, Gyékényesen a 13., míg Szigetváron a 12. Kaposvárrra egy repülőszázad is települt, nevezetesen a III. közefelderítő század. A megye három kiegészítő parancsnoksága Tabon (28.), Lengyeltótiban (29.) és Marcaliban (30.) volt.[1] Horváth Csaba: A Hazért-mindhalálig! ( A Magyar Honvédség 150 éve 4.) Honvéd Kiadó, Bp. 1999. p. 21.

10. Gyalogdandár, majd könnyű hadosztály, végül gyaloghadosztály

(1938-1945)

Parancsnok

 

 • vitéz Füleky Dezső tábornok                                                          1937.10.01.-1939.08.01.
 • vitéz Gyimesy Frigyes tábornok                                                     1939.08.01.-1940.03.01.
 • Peterdy Pál tábornok                                                                       1940.03.01.-1941.10.01.
 • Felkl Jenő tábornok                                                                        1941.10.01.-1942.04.17.
 • vitéz Tanító Béla ezredes (1942.10.01.-től vezérőrnagy)              1942.04.17.-1942.11.15.
 • vitéz Molnár László I. ezredes (1943.02.01-től vezérőrnagy)       1942.11.15.-1943.08.01.
 • vitéz Kudriczy István vezérőrnagy                                                 1943.08.01.-1944.06.05.
 • vitéz Oszlányi Kornél vezérőrnagy                                                 1944.06.05-1944.12.05
 • vitéz Kisfaludy József vezérőrnagy                                    1944.12.06.-1944.12.15.
 • András Sándor vezérkari ezredes                                                   1944.12.15.-1945.01.15.
 • vitéz Lehoczky Lajos ezredes                                                        1945.01.16.-megszűnésig

  

 

M. kir. „Nagy Lajos király” 6. gyalogezred

 

Parancsnok

 

 • Heim Géza ezredes                                                                          1937.10-1940.03.01.
 • Tarnay Béla ezredes                                                                       1940.03.01.-1942.03.
 • Ákosy Károly ezredes                                                                     1942.03.-1942.10.
 • Ludányi Antal ezredes                                                                     1942.10.26.-
 •  Pallay Jenő alezredes                                                                              (helyettesítve a sebesült Ludányi ezredest)

 

6/1. zászlóalj (Kaposvár)

 • Krisanich Andor őrnagy, majd alezredes                                       1937.07.01.-1940.01.31.
 • Ludányi Antal ezredes                                                                     1940.03.-1942.10.
 • Fazekas Géza őrnagy (ideiglenesen)                                                          1942.10.-1943.01.14.
 • Pallay Jenő alezredes                                                                      1943.01.14.-
 • (ideiglenesen, egyben ezredparancsnok, helyettesítve a sebesült Ludányi ezredest)
 • Villányi Jenő őrnagy                                                            1943.08.-1944.07.
 • Tevely Balázs százados                                                                   1944.07-1944.11.25.
 • Gazsi Lajos százados                                                                       1944.11.26-

 

 

6/II. zászlóalj (Kaposvár)

 • Kovács Géza őrnagy                                                                       1938.-1939.10.01.
 • Bakay Árpád őrnagy, majd alezredes                                            1939.10.01.-1942.05.15.
 • Pallay Jenőr alezredes                                                                    1942.05.15.-1944.08.15.
 • Pachner Róbert százados                                                                1942.10.-1943.01.
 • Sikotay József százados                                                                  1943.01.-1943.01.17.
 • Mihalovics Jenő alezredes                                                              1944.08.15.-1944.11.20.
 • Szabados Antal százados                                                                1944.11.20.-

 

 

6/III. zászlóalj (Nagyatád)

 • Lányi Imre alezredes                                                                           1938-1939.01.28.
 • Pallós Ödön őrnagy, alezredes, majd ezredes                                1939.01.28.-1943.01.28.
 • Fonyó Jenő százados                                                           1942.12.-1943.01.14.
 • Bácsay Antal alezredes                                                                   1943.05.-1944.11.01.

 

 

 

36. gyalogezred és zászlóalj

(Erdélyi és délvidéki bevonulás idején 1940. IV.-1941.IX.)

 

 

Ezredparancsnok

 • Matláry Árpád ezredes

 

36/I. zászlóalj:           Schiller János őrnagy

36/II. zászlóalj:          Vén Géza őrnagy

36/III. zászlóalj:         Borosnyay Béla alezredes

 

 

Keleti hadszíntéren a 2. hadsereg és a magyar megszálló erők kötelékében (1941. XI.- 1943.XII.)

 

Ezredparancsnok:    

 • Krisanich Andor ezredes (1942.04.-1943.01.23.)

 

 

36/I. zászlóalj:           

 • Korompay Virgil őrnagy (1942.04.-1942.12.)
 • Móré Andor alezredes (1942.12.-1943.01.12.)
 • Fonyó Jenő százados (1943.01.12-

36/II. zászlóalj:         

 • Vén Géza őrnagy (1941.11.-1942.11.01.)
 • Bernhard Frigyes őrnagy (1942.11.02.-

36/III. zászlóalj:        

 • Variházy Oszkár alezredes (1942.04.-1942.08.09.)
 • Magda Pál őrnagy (1942.08.09-

 

 

12. könnyű hadosztály, majd tartalék hadosztály kötelékében galíciai területen (1943.XII.-1944.VIII.)

 

 

Ezredparancsnok:    

 • Sáfrány Nándor ezredes

 

36/I. zászlóalj:            Pályi Sándor őrnagy

 

36/II. zászlóalj:          Danek István őrnagy

 

36/III. zászlóalj:         Varga Károly százados

 

 

10. tábori tüzérosztály

(mozgósításkor 1939-1943 között ezred)

 

 • Bálint József alezredes (1939.01.23.-1940.11.15.)
 • Marton Károly alezredes (1940.11.25.-1942.09.05.)
 • Kassay Albert alezredes, majd ezredes (1942.09.15.-1943.04.01.  1942.12.01.-ig ideiglenesen)
 • Makay Elemér ezredes (1943.09.16.-1944.07.)
 • Badics István alezredes (1944.07.-

 

 Forrás: 

Andrássy Antal: A Somogy-Baranyai 44-es dandár szervezése és harcai 1919-ben.  Somogy megye múltjából  ( Levéltári Évkönyv), Kaposvár, 1989. (20. szám)

Somogy megye a II. világháborúban. Szerk: Szabó Péter, Szakály Sándor. Somogy Megyei Levéltár, Kaposvár. 1993.

 

 

 

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 30
Tegnapi: 85
Heti: 169
Havi: 1 244
Össz.: 267 152

Látogatottság növelés
Oldal: Katonai szervezetek az I. vh. után 1945-ig
Somogyi obsitos - © 2008 - 2024 - somogyi-obsitos.hupont.hu

A HuPont.hu weblap készítés gyerekjáték! Itt weblapok előképzettség nélkül is készíthetőek: Weblap készítés

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »